Lịch khai giảng tháng 01/2020

  30/12/2019

IELTS 158 - Khai giảng ngày thứ Sáu, 03/01/2020
Friday & Saturday: 9:00 – 10:30: Speaking + Writing 
Wednesday: 3:30 – 5:00  & Friday 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Com 12 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 03/01/2020
Monday & Friday: 7:30 - 9:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Pre IELTS 145Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 07/01/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

IELTS 156Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 07/01/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Private Tutoring 137Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 07/01/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 

Pre IELTS 146Dự kiến khai giảng ngày Thứ Tư, 08/01/2020 
Monday: 3:30 – 5:00 PM & Saturday: 7:30 – 9:00 AM & Sunday: 2:00 – 3:30 PM: Speaking + Reading
Tuesday, Wednesday, Friday: 3:30 – 5:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Private Tutoring - Intensive 45 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 08/01/2020 
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Junior 48 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 08/01/2020
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Pre IELTS 144 - Dự kiến khai giảng ngày Thứ Hai, 13/01/2020
Monday, Wednesday: 5:45 – 7:15 PM & Sunday: 9:00 – 10:30 AM: Speaking + Reading
Tuesday, Friday: 8:00 – 9:30 AM & Thursday: 3:30 - 5:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

IELTS 157 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 14/01/2020
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM & Saturday: 7:30 – 9:00 AM: Speaking + Reading
Tuesday: 7:30 – 9:00 AM & Sunday: 3:30 – 5:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage