Lịch khai giảng tháng 07/2019

  18/06/2019
 
 
 
 
IELTS 143: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 09/07/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Pre IELTS-Intensive 07: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 10/07/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Saturday: 5:30 – 7:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Pre IELTS 128: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 10/07/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương    
 
 
Pre IELTS 130Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 22/07/2019
Monday & Wednesday: 7:30  – 9:00 AM: Speaking + Reading
Tuesday & Thursday: 7:30 – 9:00 AM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Pre IELTS 129Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 30/07/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring 126Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 04/07/2019
Tuesday: 5:45  – 7:15 PM: Speaking + Listening
Thursday: 5:45 –  7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương     
 
 
Junior 34Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 02/07/2019
Tuesday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking + Reading
Thursday: 3:30 – 5:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp căn bản Pronunciation 08Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 09/07/2019
Tuesday & Thursday: 7:30 - 9:00 PM 
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
      
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp Trung cấp Pronunciation 09: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 09/07/2019
Monday & Friday: 5:45 - 7:15 PM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Private Tutoring - Intensive 37: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 03/07/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Private Tutoring - Intensive 38: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 23/07/2019
Thursday: 3:30 – 5:00 PM: Writing + Listening
Saturday: 8:00 – 9:30 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring - Intensive 39: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 23/07/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30  – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Junior 35Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 23/07/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Saturday: 7:30  – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Junior 36Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 15/07/2019
Monday, Wednesday: 9:30 – 11:00 AM: Speaking + Reading
Tuesday, Friday: 9:30 – 11:00 AM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Junior 38 - THCS: Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 09/06/2019
Friday (thứ Sáu): 7:30 - 9:00 PM
Sunday (Chủ nhật): 9:30 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn      
 
 
Kiddo 11: Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 06/07/2019
Saturday: 8:00 - 9:30 AM
Sunday: 8:00 - 9:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Kiddo 12: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 02/07/2019
Tuesday: 7:15 - 8:45 PM
Saturday: 9:30 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
LTĐH 02: Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 28/07/2019
Wednesday: 7:30 - 9:00 PM
Sunday: 9:30 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
IELTS 144:  Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 24/07/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM 
Wednesday: 5:45 - 57:15 PM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
TOEIC 17: Ms. Thuý Ái
Tuesday & Thursday: 7:30 – 9:00 PM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 30/07/2019
 
 
Kiddo 13: Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 20/07/2019
Wednesday: 7:30 - 9:00 PM
Sunday: 9:30 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
 
 
 
Bình luận
Tin tức mới