Lịch khai giảng tháng 08/2018

  05/08/2018

Private Tutoring 98 - Khai giảng ngày thứ Hai, 13/08/2018
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương   
 
Private Tutoring 99 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 25/08/2018
Tuesday: 5:45  – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Saturday: 5:45 –  7:15  PM: Speaking + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
Pre IELTS 99 - Khai giảng ngày thứ Ba, 14/08/2018
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Pre IELTS 100 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 20/08/2018
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
       
IELTS 120 - Khai giảng ngày thứ Tư , 01/08/2018
Wednesday: 5:30 - 7:00 PM: Speaking + Reading
Saturday: 9:00 - 10:00 AM: Writing + Listening

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Lớp Private Tutoring - Intensive 27 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 25/08/2018
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11: 00 AM

Địa điểm học:  52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 10 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 24/08/2018
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
 
Bình luận
Tin tức mới