Lịch khai giảng tháng 08/2019

  23/07/2019
 

 
Private Tutoring-Intensive 40: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 14/08/2019
Wednesday: 5:45  – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 5:45  – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 
 
Private Tutoring - Intensive 41: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 21/08/2019
Monday: 7:30 – 9:00 AM: Speaking + Reading
Wednesday: 7:30 – 9:00 AM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Private Tutoring 127Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 02/08/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn      
 
Private Tutoring 128: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 20/08/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 
 
Junior 37: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 21/08/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
Junior 38 - THCS: Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 09/06/2019 
Friday (thứ Sáu): 7:30 - 9:00 PM
Sunday (Chủ nhật): 9:30 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn      
 
Junior 40: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 12/08/2019
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Junior 41: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 23/08/2019
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
TOEIC 17: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 06/08/2019 
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM & Saturday: 5:30 - 7:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
TOEIC 18: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 14/08/019
Monday & Wednesday: 7:30 - 9:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp căn bản Pronunciation 10: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 13/08/2019
Tuesday & Thursday: 6:00 - 7:30 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn    
 
LTĐH 02: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 10/08/2019
Tuesday: 7:30  – 9:00 PM
Saturday: 5:45 – 7:15 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
IELTS 145: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 23/08/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
IELTS 146: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 06/08/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading 
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 130: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 07/08/2019
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS 131: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 16/08/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 132: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 12/08/2019
Tuesday, Thursday: 9:30 – 11:00 AM: Speaking + Reading
Monday, Friday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 133: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 29/08/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS-Intensive 08: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 23/08/2019
Monday: 5:45 - 7:15 PM: Listening + Writing
Friday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Kiddo 13: 
Saturday: 9:30 - 11:00 AM
Sunday: 9:30 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

 

 
 
 
Bình luận
Tin tức mới