TIPS HAY CÙNG STAIRWAY: CẤU TRÚC HAY CHO PART 3 CỦA IELTS SPEAKING

  21/10/2018

Với nhiều thí sinh, phần thảo luận ở Part 3 là phần khó nhất trong IELTS Speaking. Có một điều bạn nên nhớ, bạn không cần phải thể hiện kiến thức sâu rộng về chủ đề trong Part 3. Giám khảo chỉ đánh giá cách bạn liên kết các ý, phát triển ý và giải quyết khó khăn trong quá trình nói mà thôi. Dưới đây là một số cấu trúc hay giúp bạn tăng điểm Fluency (trôi chảy) và Coherence (Liên kết ý).

1. Yêu cầu giúp đỡ
• Could you say that in other words?
• I’m not sure what you mean exactly.
• Do you mean ______ ?

2. Câu giờ
• That’s a(n) interesting/tough/difficult question.
• I don’t know much about this issue but …
• I’ve never really thought about it before but …

3. Đưa ra ý kiến
• Well, I think/suppose/would say …
• … for two/several reasons.
• I think most people would agree that …

4. Đính chính
• Or rather …
• I mean …
• Or, should I say …

5. Làm rõ ý muốn nói
• What I mean is …
• What I want to say is …
• What I’m trying to say is …

6. Nhận xét về ý kiến của mình
• I know this may sound obvious but …
• This may sound strange but …
• I’m sorry to have to say this but …

7. Đưa ra ví dụ
• Take ______, for example.
• Look at ______, for instance.
• A good example of this is ______.

8. Đưa ra ý khác
• On the other hand, …
• Or, to look at it another way, …
• Then again, …

9. Quay lại ý chính
• Anyway, to get to the point, …
• Anyway, the main point I want to make is that …
• So, in answer to your question, …

10. Kết luận
• So, that’s why I think …
• Anyway, that’s why…
• So, to return to my original point, …

Nguồn: ielts-academic.com

Bình luận
Tin tức mới